قوانین و مقررات اتوبار یزد بار

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

١- خسارت وارده از عدم بیمه کالا بعهده صاحب کالا می باشد.

٢- جریمه ارتفاع و بیرون زدگی بار ( طول بار ) بعهده صاحب کالا می باشد.

٣- جریمه طرح ترافیک بعهده صاحب کالا می باشد.

٤- صاحب کالا موظف می باشد حداکثر تا 24 ساعت از تاریخ صدور بارنامه عدم رسید یا کمبود کالا را به موسسه اطلاع دهد، در غیر اینصورت این موسسه هیچ مسئولیتی را متعهد نمی باشد.

٥- چنانچه تخلیه محموله به نوعی مقدور نگردد یا گیرنده از دریافت محموله خودداری نماید محموله فوق به تخلیه بار آن شهر تحویل داده خواهد شد و صاحب کالا موظف به پرداخت هزینه ها می باشد.

٦- چنانچه فرستنده بر خلاف اظهارات خود محموله ای را که حمل آن برابر مقررات و قوانین کشور ممنوع می باشد ارسال نماید مسئولیت پاسخگویی قانونی آن به مراجع اداری و قضایی بعهده ایشان می باشد.

٧- فرستنده مکلف است هنگام اعلام بار، نوع و ارزش واقعی کالا را اعلام نماید در غیر اینصورت موسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارت وارده به محموله نخواهد داشت .

٨- هزینه ساید و طرح ساید، گاو صندوق، تردمیل و پیاده روی جداگانه با تفاهم کارگر می باشد.

قوانین و مقررات اتوبار یزد بار

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

١- خسارت وارده از عدم بیمه کالا بعهده صاحب کالا می باشد.

٢- جریمه ارتفاع و بیرون زدگی بار ( طول بار ) بعهده صاحب کالا می باشد.

٣- جریمه طرح ترافیک بعهده صاحب کالا می باشد.

٤- صاحب کالا موظف می باشد حداکثر تا 24 ساعت از تاریخ صدور بارنامه عدم رسید یا کمبود کالا را به موسسه اطلاع دهد، در غیر اینصورت این موسسه هیچ مسئولیتی را متعهد نمی باشد.

٥- چنانچه تخلیه محموله به نوعی مقدور نگردد یا گیرنده از دریافت محموله خودداری نماید محموله فوق به تخلیه بار آن شهر تحویل داده خواهد شد و صاحب کالا موظف به پرداخت هزینه ها می باشد.

٦- چنانچه فرستنده بر خلاف اظهارات خود محموله ای را که حمل آن برابر مقررات و قوانین کشور ممنوع می باشد ارسال نماید مسئولیت پاسخگویی قانونی آن به مراجع اداری و قضایی بعهده ایشان می باشد.

٧- فرستنده مکلف است هنگام اعلام بار، نوع و ارزش واقعی کالا را اعلام نماید در غیر اینصورت موسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارت وارده به محموله نخواهد داشت .

٨- هزینه ساید و طرح ساید، گاو صندوق، تردمیل و پیاده روی جداگانه با تفاهم کارگر می باشد.